ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ PhD

ΤΙΤΛΟΣ: ‹‹Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ››.

Heart Anatomy

How the Heart Works 3D Video

How your heart works - Cardiac Cycle

Heart attack in 3d animation

What happens during a Heart Attack

caronary angiogram and angioplasty

Angioplasty Procedure Animation Video.

Heart Bypass Surgery (CABG)

What Is a Pacemaker and How Does It Work?

Electric Beats - Pacemakers and the Human Heart

Pacemaker implantation animation

World’s Smallest Pacemaker

This implant turns heartbeat into electricity.

Endoscopic Mitral Valve Repair, Minimally Invasive Cardiac Surgery

Animation: New therapy prevents heart failure

BIVENTRICULAR ICD IMPLANTATION

TAVI transfemoral - Transcatheter Aortic Heart Valve

Core Valve animation

Edwards SAPIEN Transcatheter Heart Valve with the RetroFlex 3 Transfermoral System (TAVR)